ویزای اسپانیا


 
اسپانیا سرزمینی است که به خاطر موقعیت جغرافیایی ویژه اش همواره محل برخورد و تعامل فرهنگهای مختلف بوده است. سلتی ها، رومی ها، گوتها و مسلمانان، اصلی ترین اقوامی بودند که به شبه جزیره ایبریکا و اسپانیا آمدند و میراث ریشه داری را در این کشور به جای گذاشتند. در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی اسپانیا کشوری یکدست نیست، بلکه مجموعه ای است از اقوام مختلف با تنوعی شگرف در زبان، فرهنگ غذایی، موسیقی، ادبیات و هنرهای نمایشی. وقتی به بخش های مختلف اسپانیا سفر می کنیم گویی از چند سرزمین با فرهنگهای متنوع بازدید کرده‌ایم. ایرانیان برای سفر به این نقاشی رنگارنگ، نیاز به اخذ ویزا از سفارت این کشور در تهران دارند.
 
 
 

ویزای توریستی یا گردشگری اسپانیا 

ویزای توریستی و گردشگری مهم‌ترین و محبوب‌ترین ویزایی در بین ایرانیان است. ویزای گردشگری اسپانیا  به افرادی تعلق می‌گیرد که خواستار اقامت کوتاه مدت در اسپانیا هستند و در واقع این نوع از ویزای اسپانیا مختص تفریح و بازدیدهای کوتاه مدت است و به هیچ وجه نمی توان از این ویزا برای اقامت بلند مدت استفاده کرد. اقامت بیش از زمان تعیین شده با این ویزا در اسپانیا ممکن است. مدت زمان اعتبار ویزای شما بستگی به تصمیم سفارت اسپانیا و نوع درخواست متقاضی دارد.
 
 

نحوه دریافت ویزای توریستی یا گردشگری اسپانیا

دریافت فرم تقاضای ویزا و تعیین وقت مصاحبه، اولین گام دریافت ویزای توریستی اسپانیا است. برای این کار باید از طریق مراجعه حضوری به دفتر کنسولی سفارت اسپانیا در تهران اقدام کرد. متقاضی باید در تاریخی که به عنوان وقت ملاقات و تحویل مدارک مشخص شده، در محل سفارت برای تحویل مدارک و انجام مصاحبه حاضر شود. مجموعه‌ای از کامل بودن مدارک و نحوه مصاحبه حضوری متقاضی، عوامل مهم در تعیین تصمیم سفارت اسپانیا در مورد ویزای شماست.
 
نکته قابل توجه اینکه امکان تعیین وقت از طریق تلفن وجود ندارد. تکمیل این فرم در دو نسخه و ارائه آن در زمان مصاحبه به همراه سایر مدارک الزامی است. در صورتی‌که خانوادگی سفر می‌کنید، برای هر کدام از اعضاء باید فرم جداگانه‌ای پر کنید. فرم تقاضای ویزا در دو نسخه باید تکمیل شود.
 
برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با بخش ویزای نگین پرواز در ارتباط باشید.
021-88750745
 
 

اﻧﻮاع دیگر وﯾﺰای اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ

 

1- وﯾﺰا ﺑﺮای دﯾﺪار از اقوام

مدارک مورد نیاز برای دریافت ویزای دیدار از اقوام اسپانیا به این ترتیب است:
 • اﺻﻞ و دو ﺳﺮی ﮐﭙﯽ از دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﻣﺤﻀﺮی
 • فتوکپی کارت اقامت معتبر و یا ID CARD ﺷﺨﺺ دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪه 
 • ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﯾﺎ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ ﺷﺨﺺ دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪه و دﻋﻮت ﺷﻮﻧﺪه کاملا اﺛﺒﺎت شود
 

2- وﯾﺰای ﺗﺠﺎری اسپانیا

شرایط دریافت ویزای تجاری اسپانیا شامل این موارد می‌شود: 
 • اﺻﻞ و ﮐﭙﯽ دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎری از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ 
 • ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﯽ ﻣﺪارک ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ 
 • ﺗﺮﺟﻤﻪ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﺷﺮﮐﺖ 
 • ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ در ﺗﻬﺮان 
 • در ﻣﻮرد اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎر اول ﺗﻘﺎﺿﺎی وﯾﺰا ﻣﯽ‌کنند اراﺋﻪ ﻣﻌﺮفی‌ﻨﺎﻣﻪ، ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ وﯾﺰای ﻗﺒﻠﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﮕﻦ در ﺻﻮرت وجود، الزامی است.

 

3-وﯾﺰای ﭘﺰﺷﮑﯽ اسپانیا

برای دریافت ویزای پزشکی اسپانیا این مدارک مورد نیاز است:
 • ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﯽ و دو ﺳﺮی ﮐﭙﯽ از ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺠﻮز ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان ﺟﻬﺖ اﻋﺰام ﺑﻪ ﺧﺎرج
 • اراﺋﻪ ﺑﺮگ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ آن 
 • یک نفر از اﻗﻮام درﺟﻪ ﯾﮏ بیمار یعنی ﭘﺪر، ﻣﺎدر، ﻓﺮزﻧﺪ، ﺧﻮاﻫر، ﺑﺮادر و ﻫﻤﺴﺮ نیز ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی وﯾﺰا کنند.
 

4-وﯾﺰای اﻗﺎﻣﺖ اسپانیا

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎص اﯾﻦ وﯾﺰا متقاﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﻣﻪ‌ای ﺑﻪ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی برای ﺗﻘﺎﺿﺎی وﯾﺰای اﻗﺎﻣﺖ ارسال کرده و دلایل خود را برای درخواست این ویزا ذکر کند. ضمن اینکه فتوکپی مدارکی که از نظر متقاضی می‌تواند شانس او را افزایش دهد در دریافت ﺟﻮاب مثبت برای وﯾﺰا ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪارک ارﺳﺎﻟﯽ آنها ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ وﯾﺰای اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑاشد ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﻗﺴﻤﺖ وﯾﺰا دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
 

5-وﯾﺰای داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اسپانیا

برای دریافت ویزای دانشجویی اسپانیا به این مدارک احتیاج دارید:
 •  اﺻﻞ و ﮐﭙﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﯾﺎ ﻣﺪارس ﻋﺎﻟﯽ اﺳﭙﺎﻧیا
 •   اﺻﻞ و ﮐﭙﯽ ﮔﻮاﻫﯽ رﺳﻤﯽ ﻣﺤﻀﺮی از ﻃﺮف ﯾﮏ ﻓﺮد اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ ﯾﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﯿﻢ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻘﺒﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در ﻃﻮل ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
 •  اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ در ﺻﻮرت ﻮﺟﻮد
 

6- سایر موارد اخذ ویزای اسپانیا

مدارک مورد نیاز برای این موارد به شرح زیر است: 
 
اﻟﻒ - ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﻠﮏ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﺎری ﻣﻨﺰل و ﻏﯿﺮه: دو ﺳﺮی ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ از ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﺳﻪ ﺳﺮی ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ از آﺧﺮﯾﻦ ﻗﺒﺾ ﭘﺮداﺧﺘﯽ آب ﯾﺎ ﺑﺮق ﯾﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻠﮏ در زﻣﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎی وﯾﺰا از ﻃﺮف ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ
 
ب- دارﻧﺪﮔﺎن ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ: دو ﺳﺮی ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ از آﺧﺮﯾﻦ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺣﺴﺎب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻗﯿﺪ ﻣﻮجﻮدی ﺷﺨﺺ دارﻧﺪه ﺣﺴﺎب. ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻓﻮق ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ۲ ماه در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻘﺎﺿﺎی وﯾﺰا ﺑﺎﺷﺪ.
 
 

از طریق فرم زیر میتوانید درخواست ویزا دهید